Giften

Wij zouden het op prijs stellen als u ons werk wilt steunen! De belastingdienst helpt ook een handje mee...

Historie Stichting Stadsmuziek Rijssen

De stichting Stadsmuziek Rijssen is statutair opgericht eind 2016, als samenvoeging van de voormalige werkgroep  ‘Muziek in de Brusselzaal’ en de stichting ‘Vrienden van het Rijssens Carillon’.

 • De werkgroep ‘Muziek in de Brusselzaal’ is voortgekomen uit de Concertcommissie van de Kulturele Raad te Rijssen. Laatstgenoemde commissie organiseerde in samenwerking met de Gemeente Rijssen vanaf 1977 concerten rond het stadhuisorgel, dat geplaatst is in het stadhuis te Rijssen. Het stadhuisorgel is een unieke culturele manifestatie: naast Rijssen heeft alleen de stad Rotterdam een stadhuisorgel. Door politieke omstandigheden is de concertcommissie omgevormd tot Werkgroep ‘Muziek in de Brusselzaal’. Dankzij sponsorbijdragen kunnen de concerten rond het stadhuisorgel nog steeds worden voortgezet. De gemeente Rijssen-Holten stelt aanvullend sinds 2016 subsidie beschikbaar, waaruit naast musici en de overige onkosten ook het onderhoud van het stadhuisorgel dient te worden betaald. De concerten vinden veelal plaats op avonden dat er ook fractiespreekuren zijn, in de praktijk op donderdagavonden. Jaarlijks vinden ongeveer 4 tot 6 concerten plaats, waarvoor de werkgroep bij voorkeur plaatselijke musici uitnodigt.
 • De stichting ‘Vrienden van het Rijssens Carillon’ is eind 2016 opgehouden te bestaan; notarieel is de naamswijziging doorgevoerd naar ‘Stichting Stadsmuziek Rijssen’ en zijn de statuten op enkele onderdelen gemoderniseerd. Genoemde stichting heeft derhalve naast het stadhuisorgel het carillon onder haar hoede zoals aanwezig in de Schildkerk te Rijssen. In de jaren 80 van de vorige eeuw is door initiatief uit het lokale bedrijfsleven en met steun van de toenmalige burgemeester het reeds aanwezige carillon in de Schildkerk flink uitgebreid. Het carillon heeft een unieke plaats in het culturele aanbod binnen Rijssen en dient meerdere doelen dan slechts het winkelend publiek vermaken op koopavonden en zaterdagen.

Nu er sprake is van één gecombineerde stichting Stadsmuziek Rijssen, waarin middels werkgroepen activiteiten worden ontplooid op zowel carillon als stadhuisorgel, is onderdeel van het afgesproken beleid het aanvragen van de zogeheten culturele ANBI-status. Doel voor de stichting is het belastingtechnisch aantrekkelijk maken voor zowel particulieren als bedrijfsleven om de activiteiten van de stichting te ondersteunen. Hoewel grote delen van de uitgaven gedekt kunnen worden door de subsidiestroom, leert de begroting dat het bestuur met de nu voorziene activiteiten en het optimaal vormgeven van alle bedachte plannen niet achterover kan leunen. Werving van sponsoren en aanvullende middelen blijven nodig.

Voor de subsidie die de gemeente verstrekt ten behoeve van het stadhuisorgel in de Brusselzaal van het gemeentehuis Rijssen-Holten worden de volgende zaken geregeld/georganiseerd:

Bespelingen/Activiteiten:

 • 5 orgelconcerten per jaar, waar vooral plaatselijke musici aan meewerken;
 • 1 orgelwandeling langs verschillende orgels in het centrum van Rijssen;
 • 1 combinatieconcert orgel&beiaard;
 • Naast het honorarium van de musici zal ook de zaalhuur van het stadhuis betaald moeten worden uit het subsidiegeld.

Beheer/Onderhoud:

 • Het orgel komt in beheer van de Stichting Stadsmuziek Rijssen;
 • Onderhoud wordt betaald vanuit de subsidie;
 • Groot onvoorzien onderhoud aan de balg wordt bekostigd door de gemeente (2016).

Werkgroep:

 • Er komt een werkgroep rond het stadhuisorgel in de Brusselzaal die wordt aangestuurd vanuit de Stichting Stadsmuziek Rijssen; deze werkgroep gaat helpen bij het organiseren en regelen van activiteiten.

Donaties/Sponsoring:

 • De stichting zoekt actief naar sponsoren die zich voor langere tijd aan de stichting willen committeren om hiermee extra activiteiten te kunnen bekostigen;
 • De stichting onderzoekt de mogelijkheid om voor de Brusselzaal een piano aan te schaffen, waardoor de muzikale mogelijkheden aanzienlijk worden verbreed.

Voor de subsidie die de gemeente verstrekt ten behoeve van het carillon in de toren van de  Schildkerk worden de volgende zaken geregeld/georganiseerd:

Bespelingen:

 • 25 bespelingen per jaar (in 2017 betreft dit een combinatie van 15 bespelingen door F. Haagen en 10 bespelingen door J.G. Heuvelman);
 • Deze bespelingen gaan plaatsvinden op momenten dat er veel mensen in de stad zijn, te denken valt aan koopavonden of marktdagen;
 • 2 nieuwe computerversteken (melodieën die ieder kwartier klinken) per jaar.

Werkgroep:

 • Er komt een werkgroep rond het carillon die wordt aangestuurd vanuit de Stichting Stadsmuziek Rijssen; deze werkgroep gaat helpen bij het organiseren en regelen van activiteiten.

Donaties/sponsoring/bijdrage gemeente:

 • Donaties/sponsoring uitbreiden en ook de gemeente vragen om in de toekomst een grotere bijdrage te reserveren zodat we naar 50 bespeling per jaar kunnen om zo het immaterieel cultureel erfgoed in stand te houden;
 • Donaties/sponsoring vinden voor een kleine serie zomerconcerten en of carillon concours in Rijssen;
 • In tegenstelling tot concerten in de Brusselzaal kan er bij beiaardbespelingen/concerten geen collecte worden gehouden bij de uitgang, daarom zijn we volledig afhankelijk van subsidie, donateurs en sponsoring.

Beiaardcultuur:

 • Beiaardcultuur ontwikkelen in de gemeente Rijssen-Holten door het ontwikkelen van een lesplan, het verzorgen van gastlessen en het ontvangen van groepen op de toren, dit in samenwerking met de stadsorganist en de kosteres van de Schildkerk om zo een totaalplan te kunnen aanbieden aan de scholen in het kader van Cultuur Educatie;
 • PR-campagne voeren om bekendheid te geven aan het bestaan van een carillon in de Schildkerk;
 • Mensen actief laten meedenken bij het programmeren van nieuwe melodieën op de speeltrommel;
 • Open toren middagen organiseren waarbij mensen met de beiaardier naar boven kunnen om meer te weten te komen over het instrument en het werk van een beiaardier.

Verbinding:

 • Contact zoeken met partners in de gemeenten zoals de HABI, muziekverenigingen, enz. voor samenwerking;
 • Aansluiten bij evenementen in de stad als Koningsdag, extra koopavonden, intocht Sinterklaas, enz.;
 • Samenwerking zoeken met koren en muziekverenigingen;
 • Aansluiting zoeken bij bestaande concertseries om voorafgaand daaraan het publiek te verwelkomen met beiaardmuziek.

Onderhoud:

 • De beiaard is eigendom van de gemeente en blijft in beheer bij de gemeente. Het onderhoud van de beiaard, het torenuurwerk en de speelcomputer (waaronder hardware, operating system en de carillonsoftware inclusief licenties), en advies of ondersteuning van de firma Eijsbouts blijven voor rekening van de gemeente. Het budget wordt uitsluitend gebruikt voor bespelingen en ontwikkeling van beiaardcultuur;
 • De gemeente belast de Stichting Stadsmuziek Rijssen met het verzorgen van twee nieuwe computerversteken per jaar.

 Samenwerking andere organisaties

De stichting voorziet naast het uitvoeren van eigen activiteiten samenwerking met andere organisaties. Te denken valt aan:

 • De koor- en concertcommissie van de Hervormde Gemeente Rijssen (Schildkerk), om ten minste eenmaal per jaar een ‘wandelconcert’ te organiseren in stadhuis en Schildkerk, aangevuld met Dionysiuskerk en/of Ontmoetingskerk.
 • Muziekschool Rijssen en omstreken: gevorderde leerlingen zouden in de Brusselzaal kunnen musiceren. Dat gebeurt nu soms bij concerten, maar wellicht zijn ook minder formele manieren van muziek in het stadhuis mogelijk. Een concert door docenten van de Muziekschool maakt gewoonlijk eenmaal per twee jaar deel uit van de concertserie.
 • Muziekvereniging Wilhelmina: ook uit de gelederen van Wilhelmina kunnen wellicht mensen worden gevonden die als ensemble een stadhuisconcert zouden kunnen verzorgen.
 • Koppeling muziek en literair, door een lezing bij een concert vanuit de bibliotheek.
 • Scholen: educatieve projecten rond het orgel zijn de werkgroep niet vreemd. Met subsidie van de Culturele Adviesraad Rijssen heeft de werkgroep al tweemaal het project ‘Pijpen zoeken met Piet Prestant’ naar Rijssen gehaald. Dit werd weliswaar gerealiseerd in de Schildkerk, maar vond plaats onder auspiciën van de werkgroep Muziek in de Brusselzaal.
  (zie de apart meegestuurde bijlage over de cultuureducatie, als praktijkvoorbeeld)

 Overig:

 • De Stichting Stadsmuziek Rijssen ipresenteert zich op het internet met deze website, die informatie geeft over de doelstellingen en activiteiten van de stichting, en waarop alle activiteiten worden aangekondigd: stadsmuziekrijssen.nl;
 • Daarnaast wordt sociale media actief ingezet om evenementen en activiteiten voor het voetlicht te brengen.

 

Bestuursleden

André Ligtenberg

André Ligtenberg

Voorzitter

Dick Sanderman

Dick Sanderman

Bestuurslid voor de werkgroep Stadhuisorgel

Jan-Geert Heuvelman

Jan-Geert Heuvelman

Bestuurslid voor de werkgroep Carillon

Joop Voortman

Joop Voortman

Bestuurslid voor de werkgroep Carillon

Jolanda van Beek

Jolanda van Beek

Secretaris / penningmeester