De Stichting Stadsmuziek Rijssen is erkend als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Als bestuur van de stichting Stadsmuziek Rijssen zijn we ervan overtuigd dat we met onze stichting dit doel nastreven.

Als doelstelling van onze stichting geldt dat de Stichting Stadsmuziek Rijssen het immaterieel cultuur erfgoed behorende bij de beiaardcultuur in de gemeente Rijssen-Holten in stand wenst te houden, en actief uit te dragen. Daarbij streven we er naar om belangstelling te kweken voor beiaardbespelingen op het Rijssens carillon. Daarnaast beheren en onderhouden wij het stadhuisorgel in het gemeentehuis van Rijssen-Holten. Als stichting organiseren we jaarlijks vele muzikale activiteiten voor de lokale gemeenschap, zoals (wandel)concerten, lezingen rond stadhuisorgel en carillon, en verbinden we bijvoorbeeld ook scholen educatief aan zowel het carillon als het stadhuisorgel.

De bestuursleden worden niet beloond voor hun bijdrage en deelname aan het besturen van de stichting. De binnenkomende gelden worden volledig aangewend voor het uitvoeren van bovenstaande doelstelling. Elders op deze site vindt u onze financiële verantwoording.

Contactpersoon van de stichting: J. van Beek, secretaris/penningmeester, via info@stadsmuziekrijssen.nl

RSIN / fiscaal nummer:  807393381

Handelsregister: Kamer van Koophandel 06088617

Hoofdlijnen uit ons beleidsplan zijn onder te verdelen in activiteiten voor het stadhuisorgel en activiteiten rondom het carillon.

Stadhuisorgel

Voor de subsidie die de gemeente Rijssen-Holten jaarlijks verstrekt ten behoeve van het stadhuisorgel in de Brusselzaal van het gemeentehuis Rijssen-Holten worden de volgende zaken geregeld/georganiseerd:

 • 5 orgelconcerten per jaar, waar vooral plaatselijke musici aan meewerken;
 • 1 orgelwandeling langs verschillende orgels in het centrum van Rijssen;
 • 1 combinatieconcert orgel & beiaard;
 • Naast het honorarium van de musici zal ook de zaalhuur van het stadhuis betaald moeten worden uit het subsidiegeld;
 • Er is een werkgroep rond het stadhuisorgel in de Brusselzaal die wordt aangestuurd vanuit de Stichting Stadsmuziek Rijssen;
 • De stichting zoekt actief naar sponsoren die zich voor langere tijd aan de stichting willen committeren om hiermee extra activiteiten te kunnen bekostigen;
 • De stichting onderzoekt de mogelijkheid om voor de Brusselzaal een piano aan te schaffen, waardoor de muzikale mogelijkheden aanzienlijk worden verbreed.
Carillon

Daarnaast worden voor de subsidie die de gemeente Rijssen-Holten verstrekt ten behoeve van het carillon in de toren van de  Schildkerk de volgende zaken geregeld/georganiseerd:

 • 25 bespelingen per jaar;
 • Deze bespelingen gaan plaatsvinden op momenten dat er veel mensen in de stad zijn, te denken valt aan koopavonden of marktdagen;
 • 2 nieuwe computerversteken (melodieën die ieder kwartier klinken) per jaar.
 • Er is een werkgroep rond het carillon die wordt aangestuurd vanuit de Stichting Stadsmuziek Rijssen;
 • De stichting wil actief donaties en sponsoring inzetten om in combinatie met de gemeentelijke subsidie naar 50 bespeling per jaar toe te kunnen werken, om zo het immaterieel cultureel erfgoed in stand te houden;
 • De stichting wil actief donaties en sponsoring vinden voor een kleine serie zomerconcerten en of carillon concours in Rijssen;
 • In tegenstelling tot concerten in de Brusselzaal kan er bij beiaardbespelingen/concerten geen collecte worden gehouden bij de uitgang, daarom zijn we volledig afhankelijk van subsidie, donateurs en sponsoring;
 • De stichting streeft na om de beiaardcultuur in de gemeente Rijssen-Holten te bevorderen, door het ontwikkelen van een lesplan voor (basis)scholen, het verzorgen van gastlessen en het ontvangen van groepen op de toren. Deze activiteit zal in samenwerking met de stadsorganist plaatsvinden, om zo een totaalplan te kunnen aanbieden aan de scholen in het kader van Cultuur Educatie;
 • De stichting wil middels een PR-campagne bekendheid blijven geven aan het bestaan van een carillon in de Schildkerk;
 • Ook streeft de stichting naar actieve inbreng van de lokale gemeenschap, rondom het programmeren van nieuwe melodieën op de speeltrommel. Daartoe organiseert zij een open toren middag, waarbij mensen met de beiaardier naar boven kunnen om meer te weten te komen over het instrument en het werk van een beiaardier.

De stichting wenst voorts de volgende verbindende activiteiten uit te voeren:

 • Contact zoeken met partners in de gemeenten zoals de HABI, muziekverenigingen, enz. voor samenwerking;
 • Aansluiten bij evenementen in de stad als Koningsdag, extra koopavonden, intocht Sinterklaas, enz.;
 • Samenwerking zoeken met koren en muziekverenigingen;
 • Aansluiting zoeken bij bestaande concertseries om voorafgaand daaraan het publiek te verwelkomen met beiaardmuziek;
 • De koor- en concertcommissie van de Hervormde Gemeente Rijssen (Schildkerk), om ten minste eenmaal per jaar een ‘wandelconcert’ te organiseren in stadhuis en Schildkerk, aangevuld met Dionysiuskerk en/of Ontmoetingskerk;
 • Muziekschool Rijssen en omstreken: gevorderde leerlingen zouden in de Brusselzaal kunnen musiceren. Dat gebeurt nu soms bij concerten, maar wellicht zijn ook minder formele manieren van muziek in het stadhuis mogelijk. Een concert door docenten van de Muziekschool maakt gewoonlijk eenmaal per twee jaar deel uit van de concertserie;
 • Muziekvereniging Wilhelmina: ook uit de gelederen van Wilhelmina kunnen wellicht mensen worden gevonden die als ensemble een stadhuisconcert zouden kunnen verzorgen;
 • Koppeling muziek en literair, door een lezing bij een concert vanuit de bibliotheek;
 • Scholen: educatieve projecten rond het orgel zijn de werkgroep niet vreemd. Met subsidie van de Culturele Adviesraad Rijssen heeft de werkgroep al tweemaal het project ‘Pijpen zoeken met Piet Prestant’ naar Rijssen gehaald. Dit werd weliswaar gerealiseerd in de Schildkerk, maar vond plaats onder auspiciën van de werkgroep Muziek in de Brusselzaal.

Giften

Wij zouden het op prijs stellen als u ons werk wilt steunen! De belastingdienst helpt ook een handje mee...

Bestuurssamenstelling

André Ligtenberg

André Ligtenberg

Voorzitter

Dick Sanderman

Dick Sanderman

Bestuurslid voor de werkgroep Stadhuisorgel

Jan-Geert Heuvelman

Jan-Geert Heuvelman

Bestuurslid voor de werkgroep Carillon

Joop Voortman

Joop Voortman

Bestuurslid voor de werkgroep Carillon

Jolanda van Beek

Jolanda van Beek

Secretaris / penningmeester

Overzichten

Financieel overzicht Stichting Stadsmuziek Rijssen 2019

INKOMSTEN

Gemeente Rijssen- Holten: Subsidie 2019 € 10.400,–
Bijdrage tbv geluidsversterking carillon (reservering) € 1.000,–
Bijdrage aanschaf Doe-orgel € 2.750,–
Rabobank Rijssen-Enter Cheque tbvb Doe-orgel € 1.500,–
Prins Bernhard Cultuurfonds tbv Doe-orgel € 2.500,–
Sponsorbijdragen € 1.950,–
Opbrengst collectes € 1.055,16
 
Totaal € 21.155,16

 

UITGAVEN

Bespeling en concert beiaard € 5.960,41
Vergoeding musici Brusselzaal € 2.116,20
Bloemen € 159,41
Drukwerk € 152,06
Bankkosten € 119,39
Huur Brusselzaal € 1.179,–
Vergaderkosten € 144,05
Onderhoud piano € 140,–
Nieuwsbrief en website € 208,80
Aanschaf Doe-orgel € 7.744,–
Reiskosten € 52,86
Postzegels/diversen € 74,97
 
Totaal € 18.051,15

 

Resultaat

Batig saldo 2019 € 3.104,01
 
Financieel overzicht Stichting Stadsmuziek Rijssen 2018

INKOMSTEN

Subsidie Gemeente Rijssen                                                €             12.950,00

Rabobank Cheque                                                                                 1.500,00

Pr. Bernhard Cultuurfonds                                                                   1.500,00

Sponsorbijdragen                                                                                      600,00

Opbrengst collectes                                                                               1.043,40

—————————–

€           17.593,40

 

 

UITGAVEN

Bespeling beiaard                                                                   €              5.200,00

Concerten Brusselzaal                                                                            1.800,00

Beiaardconcert                                                                                           757,54

Bloemen                                                                                                      127,90

Drukwerk                                                                                                     147,90

Bankkosten                                                                                                  120,30

Huur Brusselzaal                                                                                       1015,68

Huur en catering Learkamer                                                                     832,44

Onderhoud piano                                                                                         70,00

Nieuwsbrief en website                                                                            208,80

Videoverbinding carillon                                                                        4.762,67

Postzegels/geschenken                                                                                93,30

————————

€                15.136,53

Batig saldo 2018 : €2456,87

 

 

 

 

 

Financieel overzicht Stichting Stadsmuziek Rijssen 2017
Inkomsten:
Subsidie gemeente Rijssen-Holten 2016 € 7.500,00
Subsidie gemeente Rijssen-Holten 2017 € 10.000,00
Sponsors € 600,00
Collectes € 936,31
   
Totaal € 19.036,31
 
Uitgaven:
Beiaardbespelingen € 6.630,88
Huur Brusselzaal en bodes € 1.244,36
Honoraria musici € 3.876,00
Drukwerk € 242,64
Bloemen € 100,83
Bankkosten € 126,55
Website € 149,74
Nieuwsbrief € 50,00
Aanschaf piano € 5.174,00
   
Totaal € 17.595,00

Voor een overzicht van uitgevoerde activiteiten van onze stichting verwijzen wij u graag naar de Concertagenda, waar al onze activiteiten van de afgelopen periode zijn vermeld. Op de pagina Fotoalbums vindt u impressies van deze activiteiten.